XXVII TORNEIG INTERNACIONAL DE LA POBLA DE LILLET

BASES

Art. 1er.- El Torneig es disputarà per Sistema Suís a nou rondes entre els dies 1 i 9 d'Agost de 2017 segons el calendari següent:

1ª r.: dia 1 16'30 h. (Dimarts)

2ª r.: dia 2 16'30 h. (Dimecres)

3ª r.: dia 3 16'30 h. (Dijous)

4ª r.: dia 4 16'30 h. (Divendres)

5ª r.: dia 5 16'30 h. (Dissabte)

6ª r.: dia 6 16'30 h. (Diumenge)

7ª r.: dia 7 16'30 h. (Dilluns)

8ª r.: dia 8 16'30 h. (Dimarts)

9ª r.: dia 9 10'00 h. (Dimecres)

La seu serà el local "Saló La Flor", Carretera de Ripoll 11.

Art. 2n.- El ritme de joc serà de 90 min. a finish més 30 seg. d'increment per jugada realitzada des de la primera. Els rellotges es posaran en funcionament a la hora indicada; aquells jugadors que no es presentin abans d'una hora se'ls hi donarà la partida per perduda.

Art. 3r.- Es formaran dos grups per la formació del rànquing inicial i el jugador haurà d'escollir a quin grup voldrà jugar al fer la inscripció:

Grup A).- El jugador participarà obligatòriament amb llicència en vigor.

Grup B).- El jugador participarà obligatòriament amb llicència en vigor de ELO FIDE màxim 1949 o ELO català màxim de 2049.

El Grup A serà avaluable per Elo FIDE, FEDA i FCE, i no estarà restringida la participació per Elo ( més enllà de posseir llicencia FIDE ). Puntuable per a la classificació general del Circuit, i trams A B i C.

El Grup B serà avaluable per Elo FIDE, FEDA i FCE. Puntuable per a la classificació general del Circuit, trams D, E i F

Art. 4rt.- La incompareixença injustificada d'un jugador causarà la seva eliminació del Torneig, i això inclou especialment al jugador que no es presenti a la primera ronda sense cap explicació.

Els descansos sol·licitats per un participant puntuarà 0 punts.

Art. 5è.- Tota reclamació a una decisió arbitral durant el Torneig haurà de dirigir-se al Comitè de Apel·lació per escrit i abans de mitja hora després de la finalització de la ronda en què es produís el fet objecte de la reclamació ( Es facilitarà un imprès oficial de reclamació tant per al jugador com pròpia del Torneig. ). Les decisions del citat Comitè seran inapel·lables a tots els efectes. Aquest Comitè el formaran cinc jugadors ( dos d'ells suplents ) escollits entre els jugadors i el Director del Torneig.

Art. 6è.- Dins del recinte de joc no està permès l'ús de telèfons mòbils o de qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació, no permès per l'àrbitre. Així mateix, els telèfons mòbils hauran de ser desconnectats. A aquell jugador al qual li soni el mòbil durant la partida, l'Àrbitre el penalitzarà amb la pèrdua d'aquesta i determinarà la puntuació de l'adversari. S'entendrà per sonar qualsevol so, sigui de trucada, missatge, alarma i incloent la vibració del dispositiu.

Art. 7è.- Els aparellaments es realitzaran amb el programa Swiss Manager i quedaran exposats cada ronda a la sala de joc. Els enfrontaments de la primera ronda es faran públics a partir de las 12:30 h. del dia 1.

Art. 8è.- La quota d'inscripció haurà de ser abonada abans de la primera ronda o en el transcurs d'aquesta, podent ser eliminats del torneig els participants que no complissin amb aquest requisit.

Art. 9è.- Els desempats per determinar la classificació final es resoldran pels criteris següents:

  • Buchholz Total ajust FIDE: suma dels punts dels adversaris de cada ronda (*)
  • Buchholz mitjà ajust FIDE: suma dels punts dels adversaris exceptuant el de més i menys punts (*)
  • Performance recursiva

Als efectes dels sistemes marcats amb (*), les partides no jugades es consideraran com jugades contra un jugador virtual.

L'ordre d'aquests criteris es decidirà mitjançant un sorteig públic realitzat després d'acabar l'ultima ronda entre els dos primers sistemes de desempats. La Performance recursiva s'utilitzarà sense sortejar i exclusivament com l'últim sistema, quan existeixi igualtat entre jugadors amb els dos primers sistemes de desempats citats

Art. 10è.- La relació de premis ( Total de 5870 € ) és la següent:

( Grup A )

1r 1170 € + Trofeu

2n 875 € + Trofeu

3r 675 € + Trofeu

4rt 550 €

5è 450 €

6è 375 €

7è 300 €

8è 250 €

9è 200 €

10è 100 €

PREMIS PER TRAMS

1r. classificat Elo de 2250 a 2400 100 €

2n. 50 €

1r. classificat Elo de 2100 a 2249 90 €

2n. 40 €

1r. classificat Elo inferior a 2100 75 €

2n. 35 €

1a. classificada femenina Trofeu

1r. classificat major de 60 anys Trofeu

1r. classificat menor de 16 anys Trofeu

( Grup B )

1r 125 € + Trofeu

2n 95 € + Trofeu

3r 70 € + Trofeu

4rt 60 €

5è 40 €

PREMIS PER TRAMS

1r. classificat Elo de 1650 a 1799 60 €

2n. 30 €

1r. classificat fins 1649 40 €

2n. 25 €

1a. classificada femenina Trofeu

1r. classificat major de 60 anys Trofeu

1r. classificats menors de 10, 12, 14 i 16 anys Trofeu

  • Els premis en metàl·lic no seran divisibles ni acumulables, els trofeus són acumulables. El valor dels premis es pagaran descomptant la retenció legal vigent.

La clausura serà el dia 9 d'Agost a les 17:00 hores i serà obligatòria l'assistència de tots els jugadors que hagin de recollir premi. ( es deurà aportar DNI, NIE o passaport )

Art. 11è.- El Torneig es regirà per les presents Bases, les Lleis dels Escacs i per l'actual reglamentació de la FIDE, normes a la que queden subjectes tots els participants durant el desenvolupament de la Competició.

Art. 12è.- Es prendrà com a base d'inscripció oficial la llista provisional que hi haurà a l'efecte fins al mateix dia de competició. El tancament d'inscripció serà el dia 31 de Juliol.

Art. 13è.- La participació en el Torneig implica la total acceptació d'aquestes Bases.

INSCRIPCIONS:

Els preus de les inscripcions seran els següents:

Amb caràcter general Grup A 35 € ; Grup B 30 €

Jugadors menors de 16 anys 25 € ; 20 €

Jugadors majors de 60 anys 25 € ; 20 €

L' inscripció serà gratuïta para GM's, MI's, i jugadors amb ELO superior a 2300 FIDE`. No es donarà cap tipus de condicions o dietes per part de l'Organització.

Els vigents campions catalans (1er. nen i 1a. nena) d'edats tenen, igualment, la inscripció gratuïta

Els jugadors amb discapacitat reconeguda per la FCE, disposaran del preu més reduït de 20 €.

Nº màxim de inscripcions: 110

Comitè Organitzador: JD del Club d'escacs Lillet

Director del Torneig: Joan Barnola Espelt

Àrbitre Principal: A. I. Enio Bello ( Cuba )

Web : https://ajedreznd.com/2017/pobla.html

Blog : https://ajedrezando.blogspot.com.es/

Circuit català; https://escacs.cat/index.php/normativa-general

La Pobla de Lillet, a 1 de Juny de 2017

Inscripcions

a) Correu electrònic

josepsalvador@gmail.com

amelchormunoz@gmail.com

jbespelt@yahoo.es

b) Telèfons

Josep Salvador: 630625152

Joan Barnola: 608095814

ANNEX

XXVII OBERT INTERNACIONAL DE

LA POBLA DE LILLET

De l'1 al 9 d'agost de 2017

COMPETICIO PER EQUIPS (Bases)

  • Opten a aquest premi els clubs que tinguin 3 o més jugadors participant a l'Obert independentment del grup en el que juguin.
  • La puntuació es farà sumant la classificació dels 3 millors jugadors de cada club sigui en el grup que sigui.

Així, si un club situa: 1er G-A, 10è G-B i 12è G-A

seran (1+10+12=23 punts).

Un altre club que situa 4rt G-B, 6è G-B i 10è G-A

seran (4+6+10=20 punts).

Guanya el club que menys punts faci, en aquest cas, el de 20 punts.

DESEMPATS:

Si dos clubs empaten a punts sumant les classificacions dels seus tres millors jugadors, el sistema de desempat serà:

· Es sumaran els punts dels tres jugadors i el que més punts tingui guanyarà.

· Si es manté l'empat, el club que tingui el jugador que ha fet més punts.

· Després el segon que hagi fet més punts.

· Finalment el tercer.

· Si persisteix l'empat, es sumaran els punts de la ronda anterior i així anant enrere.

En cas d'empat de tres o més clubs, quan un desempata s'elimina i es segueix el desempat dels altres fins que en quedi un de sol.

NOTA:

Si un club té participant 6 o més jugadors, poden optar entre:

· Participar amb un sol equip on puntuaran els tres millors classificats.

· O fer dos equips (un "A" i un "B"). Repartint els jugadors en dos equips. En aquest cas, s'han de notificar els participants en cada equip (passant un full a l'àrbitre) abans de finalitzar la segona ronda.

La Pobla de Lillet, 1 d'Agost de 2017.